Zien is geloven, Zien is begrijpen

Welkom op de website van Kinnow Media Productions

Onze algemene voorwaarden


KINNOW MEDIA PRODUCTIONS
Overeenkomst inzake de vervaardiging van een audiovisele productie


Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1.1  Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Kinnow Media Productions en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Aanbieding en acceptatie

1.Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Kinnow Media Productions gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Kinnow Media Productions is ontvangen en geaccepteerd.

3.Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

1.3 Duur en beëindiging

1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Kinnow Media Productions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

1.4 Levertijd

Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Kinnow Media Productions van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Kinnow Media Productions op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Kinnow Media Productions in te laten treden, Kinnow Media Productions overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

1.5 Ontoerekenbare tekortkomingen

1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Kinnow Media Productions op: a) tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;

b) vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers. 2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Kinnow Media Productions zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Kinnow Media Productions behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.6 Prijzen

1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Kinnow Media Productions. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Kinnow Media Productions worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:

a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Kinnow Media Productions kenbaar zijn gemaakt;

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Kinnow Media Productions in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Kinnow Media Productions weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dit niet werd gewenst.

4.Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Kinnow Media Productions gebruikelijke methoden.

5. Kinnow Media Productions is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Kinnow Media Productions niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

6. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

7.Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8. Kinnow Media Productions heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

1.7 Betalingsvoorwaarden
1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats.

2. Kinnow Media Productions is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Kinnow Media Productions bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

3. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Kinnow Media Productions aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet- tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Kinnow Media Productions binnen twee weken na factuurdatum aan Kinnow Media Productions schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kinnow Media Productions op de opdrachtgever direct opeisbaar.

6. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Kinnow Media Productions in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

1.8 Intellectuele eigendom

1.Alle rechten van intellectuele eigendom op apparatuur en programmatuur ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst berusten bij Kinnow Media Productions.

2. Kinnow Media Productions vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever is verplicht bij deze vrijwaring zowel in als buiten rechte te ondersteunen.

3. Kinnow Media Productions is niet gehouden tot vrijwaring indien:

a) de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever aan Kinnow Media Productions;

b) Opdrachtgever de door Kinnow Media Productions geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voorzover aan Kinnow Media Productions bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld;

c) in door Kinnow Media Productions geleverde zaken door anderen dan Kinnow Media Productions wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins zijn bewerkt.

1.9 Geheimhouding

1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.10 Informatie

1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Kinnow Media Productions nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2. Kinnow Media Productions heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kinnow Media Productions ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever is Kinnow Media Productions niet aansprakelijk.

1.11 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

1.Voor zover Kinnow Media Productions bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Kinnow Media Productions op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Kinnow Media Productions of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Kinnow Media Productions.

2. Kinnow Media Productions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Kinnow Media Productions, daaronder begrepen de door Kinnow Media Productions meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtimefaciliteiten van derden.

3. Indien de aansprakelijkheid van Kinnow Media Productions voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongenprijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Kinnow Media Productions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Kinnow Media Productions van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Kinnow Media Productions tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

5. Kinnow Media Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

1.12 Eigendomsvoorbehoud

1.Alle geleverde zaken blijven eigendom van Kinnow Media Productions zolang de wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht van door Kinnow Media Productions geleverde zaken of krachtens een zodanige overeenkomst door Kinnow Media Productions verrichte werkzaamheden, dan wel van enige vordering van Kinnow Media Productions wegens het tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.

2. Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enige zaak geldt, is het Opdrachtgever niet toegestaan de zaak te verwijderen.

3. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Kinnow Media Productions. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Kinnow Media Productions de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

4. Op alle Kinnow Media Productions-producties rust het auteursrecht. Een Kinnow Media Productions- productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Kinnow Media Productions. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Kinnow Media Productions.

5. Kinnow Media Productions behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

6. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

7. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Kinnow Media Productions gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Kinnow Media Productions gemaakte kosten te vergoeden.

8. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Kinnow Media Productions hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

9.Kinnow Media Productions heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Kinnow Media Productions uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

1.13 Wijziging van de voorwaarden

1. Kinnow Media Productions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.14 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kinnow Media Productions en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de rechter aanhangig worden gemaakt.

 

 

Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, tevens van toepassing indien Kinnow Media Productions in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

2.1 Programmatuur en gebruiksrecht

1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.

2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.

3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.

4.Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.

5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

6. Kinnow Media Productions is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden Kinnow Media Productions voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.

2.2 Programmatuur van toeleverancier

1. Indien en voor zover Kinnow Media Productions programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Kinnow Media Productions schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Kinnow Media Productions zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden.

2.3 Aflevering, reclame en acceptatietest

1. Kinnow Media Productions zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Kinnow Media Productions uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.

3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 2.4, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan Kinnow Media Productions te melden. Kinnow Media Productions wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.

4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, een nieuwe door Kinnow Media Productions en Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen periode. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Kinnow Media Productions hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever Kinnow Media Productions uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Kinnow Media Productions zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.

2.4 Defecten in programmatuur

1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij Kinnow Media Productions heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Kinnow Media Productions hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door Kinnow Media Productions noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever.

2. Na afloop van de in artikel 2.3 lid 3 genoemde termijn is Kinnow Media Productions niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.

4. Kinnow Media Productions kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien: a) uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Kinnow Media Productions vervaardigde programmatuur; of b) de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of c) de programmatuur door anderen dan Kinnow Media Productions is gewijzigd; of d) sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever; of e) sprake is van andere niet aan Kinnow Media Productions toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Kinnow Media Productions.

5.Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.

6. Kinnow Media Productions garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.

Hoofdstuk 3 Diverse extra kosten

1.Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur

2.Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

3.Voice over: Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

3.1 Levering, risico en transport

a. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn door terbeschikkingstelling van de zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van Kinnow Media Productions aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Als dan gaat het risico op de opdrachtgever over.

b. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Kinnow Media Productions de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. (keepimage is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging voor, tijdens of na het overzetten/versturen van uw beeldmateriaal)

c. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.

d. Indien de opdrachtgever aan Kinnow Media Productions verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer Kinnow Media Productions de zaken ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken door de opdrachtgever is verzocht treedt Kinnow Media Productions slechts op als intermediair en is Kinnow Media Productions gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

e. Indien is overeengekomen dat Kinnow Media Productions het transport verzorgt, bepaalt Kinnow Media Productions op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Opbellen
E-mail